六入

ṣaḍāyatana; [lang id =1028]六阿耶怛那 (or [lang id =1028]六阿也怛那) the six entrances, or locations, both the organ and the sensation -- eye, ear, nose, tongue, body, and mind; sight, hearing, smell, taste, touch, and perception. The six form one of the twelve nidanas, see [lang id =1028]十二因緣. The [lang id =1028]六根 are the six organs, the [lang id =1028]六境 the six objects, and the [lang id =1028]六塵 or (sa) guṇas, the six inherent qualities. The later term is [lang id =1028]六處 q. v.
* * *
◆﹝出法界次第﹞ 入, 即趣入之義。 謂六根為六識所依, 能入六塵, 故名六入。 〔一、 眼入〕, 謂眼根為識所依, 能入於色, 故名眼入。 〔二、 耳入〕, 謂耳根為識所依, 能入於聲, 故名耳入。 〔三、 鼻入〕, 謂鼻根為識所依, 能入於香, 故名鼻入。 〔四、 舌入〕, 謂舌根為識所依, 能入於味, 故名舌入。 〔五、 身入〕, 謂身根為識所依, 能入於觸, 故名身入。 〔六、 意入〕, 謂意根分別五塵, 能入於法, 故名意入。 ◆六入者, 即六根也。 謂四七日後, 六根漸漸增長, 滿足此之六根, 能入諸塵, 故名為入, 是為胎中現在果也。 (六根者, 眼根、 耳根、 鼻根、 舌根、 身根、 意根也。 ) ◆謂從名色已後, 至第六箇七日, 名髮毛爪齒位, 第七七日, 名具根位, 六根開張, 有入六塵之用, 是名六入。 (六根者, 眼根、 耳根、 鼻根、 舌根、 身根、 意根也。 六塵者, 色塵、 聲塵、 香塵、 味塵、 觸塵、 法塵也。 )
* * *
眼入色、 耳入聲、 鼻入香、 舌入味、 身入觸、 意入法。 六入是六根的別名, 入是涉入之義, 謂根境互相涉入。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 六入 — 佛教謂六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)為內六入, 六塵(色、聲、香、味、觸、法)為外六入;六根、六塵互相涉入, 即眼入色, 耳入聲, 鼻入香, 舌入味, 身入觸, 意入法, 而生六識。 《文選‧王屮<頭陀寺碑文>》: “氣茂三明, 情超六入。” 李善 注: “《維摩經》曰: 六入無積, 眼耳鼻舌身心已過。” 章炳麟 《無神論》: “彼固以為世界自盲動而成, 此則竊取十二緣生之說, 盲即無明, 動即是行, 在一切名色六入之先, 是以為世界所由生也。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 六入 — 中醫學指寒暑風火濕躁之影響。 《素問.五運行大論》: 〝寒暑六入, 故令虛而生化也〞。 內煉名詞。 丹家謂眼、 耳、 鼻、 舌、 身、 意。 《道樞》卷十五《胎息篇》: 〝既而具乎六入(原注: 眼、 耳、 鼻、 舌、 身、 意), 五臟六腑, 骨肉筋脈, 皆資乎胎息而得增長焉〞。 …   Explanatory dictionary of Taoism

  • 六入支 — 十二因緣的第五支。 受精卵在母體中發育, 五七(五個七日, 即三十五日)日內, 稱為‘名色’, 到七七日, 名‘具根位’, 就是說六根――眼、 耳、 鼻、 舌、 身、 意六根具備。 《涅槃經》曰: ‘入胎五七, 四根未具, 是為名色。 具足四根未名觸時, 是名六入。’ 所謂四根, 指納識成胎後即稱名色, 名色即身、 意二根, 尚欠眼、 耳、 鼻、 舌四根, 自具根位到出生前, 是六入支。 若以現代觀念詮釋六入, 六入即是內六處。 人之認知與判斷, 有賴六根──眼根、 耳根、 鼻根、… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 六塵 — 是指色塵、 聲塵、 香塵、 味塵、 觸塵、 法塵, 事實上即是六境。 參閱六境條。 * * * ﹝出涅槃經﹞ 塵, 即染污之義。 謂能染污情識, 而使真性不能顯發, 涅槃經中稱此六塵, 名六大賊, 以能劫奪一切善法故也。 〔一、 色塵〕, 謂青黃赤白之色, 及男女形貌色等, 是名色塵。 〔二、 聲塵〕, 謂絲竹環佩之聲, 及男女歌詠聲等, 是名聲塵。 〔三、 香塵〕, 謂旃檀沉水飲食之香, 及男女身分所有香等, 是名香塵。 〔四、 味塵〕, 謂種種飲食肴膳美味等, 是名味塵。 〔五、… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 六處 — 六根的別名, 處是出生之義, 謂出生六識之處, 指六根緣六塵, 生起六識故。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 六境 — 指六根所取的六種對境, 亦為六識所感覺認識的六種境界。 即色、 聲、 香、 味、 觸、 法。 此六境猶如塵埃能污染人之情識, 故稱六塵。 此六境即: 一、 色境: 是眼根所對之境, 為眼識所緣的對象。 有顯色、 形色、 表色三種色。 二、 聲境: 是耳根所對之境, 為耳識所緣的對象。 有執受大種因聲, 非執受大種因聲, 俱大種因聲。 三、 香境: 是鼻根所對之境, 為鼻識所緣的對象。 有好香、 惡香、 平等香。 四、 味境: 是舌根所對之境, 為舌識所緣的對象。 有苦、 酸、 辛、 甘、 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 六根 — 根為生長之意, 如草木之根不僅具有增長, 且可衍生枝干、 花葉果實等。 佛教用語中的根, 含有器官能力的意思。 如人類之眼、 耳、 鼻、 舌、 身等。 六根指六種感覺器官, 為十二處的內六處。 即眼根, 為視覺器官與視覺能力。 耳根, 為聽覺器官與視覺能力。 鼻根, 為嗅覺器官及其能力, 舌根, 為味覺器官及其能力。 、 身根, 為觸覺器官及其能力。 意根, 為思惟器官及其能力。 在六根若除去意根, 前五種則稱五根。 五根是物質性的色法, 即色根。 意識則依於意根, 是心法。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 六根 — 道教以見、 聞、 臭、 言、 觸、 知為六根。 為修道者所禁忌。 謂見為眼根, 聞為耳根;臭為鼻根, 言為舌根, 觸為身根, 知為心根。 (見《大乘妙林經》卷上《序品第一》 一曰眼根, 二曰耳根, 三曰鼻根, 四曰舌根, 五曰身根, 六曰意根。 《太上靈寶業報因緣經》: 六根者能生諸業。 猶如草木生諸花葉, 子實相轉相生。 故有六情、 六欲、 六染、 六入、 六賊、 六塵、 六識等。 《六根歸道篇》指心、 身、 耳、 目、 鼻、 舌為六根。 謂凡此不紊, 各得其守, 六根悉淨,… …   Explanatory dictionary of Taoism

  • 六門 — (六門, 六门) 仙宮之門。 謂東華仙府有六門, 即東門青華門, 南門華玉門, 西門玉洞門, 北門玉陰門, 東南門天關門, 東北門寒水門。 有門郎: 東門門郎五佰淵, 主學仙簿錄所經;南門門郎玉祖思, 主真人神仙出入所經;西門門郎庚尚節, 主高上眾真玉皇三十九章、 二十四玉真, 西龜王母所出入;北門門郎史少華, 主真仙及始學者犯亂退降所經;東南門門郎名五車, 主人宿命因緣簿錄, 得仙所由;東北門門郎童林都, 主鬼爽轉敘所經。 《洞真上清青要紫書金根眾經》卷下: 〝右六門治天束山,… …   Explanatory dictionary of Taoism

  • 六门 — (六門, 六门) 仙宮之門。 謂東華仙府有六門, 即東門青華門, 南門華玉門, 西門玉洞門, 北門玉陰門, 東南門天關門, 東北門寒水門。 有門郎: 東門門郎五佰淵, 主學仙簿錄所經;南門門郎玉祖思, 主真人神仙出入所經;西門門郎庚尚節, 主高上眾真玉皇三十九章、 二十四玉真, 西龜王母所出入;北門門郎史少華, 主真仙及始學者犯亂退降所經;東南門門郎名五車, 主人宿命因緣簿錄, 得仙所由;東北門門郎童林都, 主鬼爽轉敘所經。 《洞真上清青要紫書金根眾經》卷下: 〝右六門治天束山,… …   Explanatory dictionary of Taoism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.